Thống kê tình hình thực hiện các loại hồ sơ hành chính

07/11/2023 10:27

Thống kê tình hình thực hiện các loại hồ sơ hành chính

Quý 3 (01/07/2023 đến 30/09/2023)

STT

Đơn vị

Số hồ sơ nhận giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết

Kết quả giải quyết

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Tình trạng thực hiện

Trả kết quả

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ không giải quyết

Hồ sơ yêu cầu bổ sung

Hồ sơ hủy

Số kỳ trước

Nhận trong kỳ

Tổng số

Kỳ trước

Trong kỳ

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Quá hạn do đơn vị

Quá hạn ngoài đơn vị

Đã trả

Chưa trả

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

UBND xã Cẩm Lĩnh

22

0

7

22

0

22

21

1

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

2

2

Tổng

22

0

7

22

0

22

21

1

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

2