Thông báo v/v Tiếp tục triển khai phong trào "Tiếng trống học bài" trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh

12/09/2023 08:57

Thực hiện phong trào “Xây dựng xã hội học tập” xây dựng phong trào hiếu học trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục: “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển” và Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND xã Cẩm Lĩnh V/v ban hành quy chế thực hiện phong trào “Xây dựng xã hội học tập” thông qua “Tiếng trống học bài” vào các buổi tối tại các cụm dân cư trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh.

UBND xã thông báo, từ ngày 5/9/2023 tiếp tục triển khai “Tiếng trống học bài” vào các buổi tối tại các cụm dân cư, thời gian bắt đầu vào học như sau:

+ Mùa hè    : Từ 20h00.

+ Mùa đông          : Từ 19h30.

Khi có trống báo trên loa truyền thanh của xã đề nghị mỗi gia đình nhắc nhở, đôn đốc các em học sinh ngồi vào vị trí học bài của mình và vặn nhỏ âm thanh các thiết bị, các hoạt động khác để tạo điều kiện yên tĩnh con em học tập, góp phần nâng cao chất lượng học tập, chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho gia đình và quê hương Cẩm Lĩnh.

          UBND xã thông báo và đề nghị nhân dân, học sinh và cha mẹ học sinh trong toàn xã hưởng ứng, thực hiện./.