Lệ phí đăng ký hộ tịch

14/09/2023 04:12

Ngày 4/7/2023, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, trong đó có nội dung “ Mức thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng bằng KHÔNG (không thu)”.

           Như vậy, đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND tuỳ theo hình thức đăng ký trực tiếp hay trực tuyến, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thu lệ phí hoặc không thu lệ phí đăng ký hộ tịch. Trong đó, để khuyến khích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND cấp huyện, UBND cấp xã không thu lệ phí khi tổ chức, cá nhân đăng ký hộ tịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, trừ các thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch và Xác nhận thông tin hộ tịch (thẩm quyền của Bộ tài chính).