Kết quả giải quyết TTHC tháng 2/2022

31/03/2022 11:20
UBND huyện Ba Vì CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND Xã Cẩm Lĩnh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022
STT Loại hồ sơ Hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ chưa giải quyết Hồ sơ đang tạm dừng Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết Hồ sơ đã hủy Tỷ lệ giải quyết đúng hạn % Tỷ lệ giải quyết quá hạn % Ghi chú
Tổng số hồ sơ Tồn kỳ trước Tiếp nhận trong kỳ Tổng số hồ sơ Đúng hạn Quá hạn Tổng số hồ sơ Trong hạn Quá hạn
1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12 13 14 15=7/6 16=8/6  
1 Nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
2 Hộ tịch 26 0 26 25 25 0 1 1 0 0 0 0 100 % 0 %  
3 Nuôi con nuôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
4 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
5 Trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
6 Thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
7 Giải quyết tố cáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
8 Công tác dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
9 Việc Làm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
10 Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
11 Chứng thực 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %  
12 Đường thủy nội địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
13 Thi Đua - Khen Thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
14 Dân số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
15 Xử lý đơn thư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
16 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
17 Hòa Giải Cơ Sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
18 Bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
19 Văn hóa cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
20 An toàn thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
21 Trồng trọt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
22 Phổ biến giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
23 Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
24 Tín ngưỡng, tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
25 Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
26 Giáo dục mầm non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
27 Người có công 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 % 0 %  
28 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
29 Phòng, chống thiên tai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
30 Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
31 Tiếp công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
32 Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
33 Quản lý công sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %  
TỔNG CỘNG 29 1 28 27 27 0 2 1 1 0 0 0 100 % 0 %