Giải ngân nhà ở giai đoạn III tại xã Cẩm Lĩnh

30/05/2024 01:36

Ngân hành Chính sách xã hội huyện giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND, Kế hoạch Liên tịch số 24/KHLT-UBND-MTTQ

Từ ngày 21/03 đến ngày 21/05, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì triển khai giải ngân thực hiện Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố về quy định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Kế hoạch Liên tịch số 24/KHLT-UBND-MTTQ ngày 18/01/2024 của UBND Thành phố và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạiCẩm Lĩnh.

Theo đó, đối tượng được áp dụng theo Nghị quyết, Liên tịch bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ, có tên trong Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện hỗ trợ nhà ở do UBND cấp huyện phê duyệt và cung cấp NHCSXH. Đối với cho vay đối với hộ hỗ trợ xây, sửa nhà50 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 15 năm và lãi suất cho vay được UBND Thành phố hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố.

Tại xã Cẩm Lĩnh, 04 hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện xây, sửa nhà đã được giải ngân theo đúng quy định.

 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện giải ngân cho vay hỗ trợ

hộ nghèo, cận nghèo xây, sửa nhà ở giai đoạn 3

Để thực hiện Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND và các quy định liên quan, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ xây, sửa nhà ở. Đồng thời phối hợp các ban ngành, cấp ủy, chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyền truyền Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND sâu rộng kịp thời đến với Nhân dân phấn đấu hoàn thành giải ngân cho vay hộ nghèo, cận nghèo xây, sửa nhà hoàn thành trước 30/09/2024.