Ban CHQS xã Cẩm Lĩnh tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2024.

14/05/2024 08:31

Thực hiện Hướng dẫn số: 211/HD-BCH ngày 19/02/2024 của Ban CHQS huyện về việc thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục QP&AN năm 2024; và Kế hoạch số: 19/KH-BCH ngày 24/4/2024 của Ban CHQS xã Cẩm Lĩnh về việc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2024. Ngày 14/5/2024 Ban CHQS xã long trọng tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2024.